MAJĄTEK SPÓŁKI

Struktura aktywów trwałych Spółki na dzień 31.12.2019 r. przedstawia się następująco:

Lp.

w PLN

31.12.2019 r.

1.

Aktywa trwałe, w tym:

33 769 837,78

2.

Rzeczowe aktywa trwałe

33 537 785,93

3.

Należności długoterminowe

5 000,00

4.

Inwestycje długoterminowe

0,00

5.

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

227 051,85

Copyright © 2020 Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Myślenicach. All rights reserved.