PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Przedmiot działalności Spółki został ujęty w § 8 Umowy Spółki i obejmuje m.in. :
1) zbieranie odpadów
2) przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów
3) odzysk surowców
4) działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami
5) sprzedaż hurtowa oodpadów i złomu
6) wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną
7) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
8) roboty budowlane związane ze wzoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
9) wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnychi pozostałych instalacji budowlanych
10) wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych
11) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane
12) sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
13) transport drogowy towarów
14) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana
15) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli
16) pozostałe sprzątanie
17) pozaszkolne formy edukacji
18) działalność wspomagająca edukacjęCopyright © 2020 Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Myślenicach. All rights reserved.