Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony pn.:

„Dostawa paliwa do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Myślenicach w latach 2021-2022"

23.12.2020 r.
Zawiadomienie o wyniku postępowania

16.12.2020 r.
Informacja z otwarcia ofert

07.12.2020 r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki w wersji edytowalnejPlan zamówień publicznych Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. na 2020 rok


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dotychczas przeprowadzone przetargi:


"Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu 2 szt. ładowarek teleskopowych z osprzętem"

"Usługa odbierania i transportu odpadów pojazdami samowyładowczymi typu „wanna” z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Myślenicach do wskazanej instalacji w odległości do 120 km"

"UBEZPIECZENIE MAJĄTKU ORAZ FLOTY ZAKŁADU UTYLIZACJI ODPADÓW SP. Z O.O. W MYŚLENICACH"

"Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodach 19 05 03, 19 05 99 i 19 12 12"

"Usługa odbierania i transportu odpadów pojazdami samowyładowczymi typu „wanna” z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Myślenicach do wskazanej instalacji w odległości do 120 km"

"Dostawa paliwa do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Myślenicach w latach 2019 - 2020"

"Dostawa energii elektrycznej do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Myślenicach w 2019 roku"

"Dostawa energii elektrycznej do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Myślenicach w 2018 roku"

"Dostawa paliwa do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Myślenicach w latach 2017-2018"

"Dostawa energii elektrycznej do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Myślenicach w 2017 roku"

"Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego mobilnego rozdrabniacza do odpadów komunalnych"

"Budowa instalacji do odgazowania składowiska odpadów komunalnych w Myślenicach wraz z dostawą jednostek kogeneracyjnych do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej z biogazu" - postępowanie nr 2

"Budowa instalacji do odgazowania składowiska odpadów komunalnych w Myślenicach wraz z dostawą jednostek kogeneracyjnych do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej z biogazu"

Informacja dla podmiotów pobierających dokumenty przetargowe:

Wykonawcy zamierzający uczestniczyć w poszczególnych postępowaniach przetargowych proszeni są o poinformowanie o tym Zamawiającego poprzez przysłanie pocztą, faxem bądź pocztą elektroniczną następujących danych:
* nazwa i adres wykonawcy
* nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów
* telefon kontaktowy (stacjonarny i komórkowy)
* adres e-mail.

Copyright © 2015 Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Myślenicach. All rights reserved.