Przyjmowanie odpadów

Rodzaje odpadów innych niż niebezpieczne przyjmowanych do przetwarzania:

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

1.

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

2.

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

3.

15 01 03

Opakowania z drewna

4.

15 01 05

Opakowania wielomateriałowe

5.

15 01 07

Opakowania ze szkła

6.

15 01 09

Opakowania z tekstyliów

7.

16 01 03

Zużyte opony

8.

20 01 01

Papier i tektura

9.

20 01 02

Szkło

10.

20 01 08

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

11.

20 01 10

Odzież

12.

20 01 11

Tekstylia

13.

20 01 38

Drewno inne niż wymienione 20 01 37

14.

20 01 39

Tworzywa sztuczne

15.

20 01 40

Metale

16.

20 01 99

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

17.

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

18.

20 02 03

Inne odpady nieulegające biodegradacji

19.

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20.

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

21.

20 03 99

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

22.

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

23.

17 01 02

Gruz ceglany

24.

17 01 03

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

25.

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

Oferujemy również możliwość podstawienia kontenera KP-7 m3, KP-10 m3 lub KP-30 m3

Copyright © 2015 Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Myślenicach. All rights reserved.