Przyjmowanie odpadów

Rodzaje odpadów innych niż niebezpieczne dopuszczonych do przetwarzania:

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

1.

02 01 03

Odpadowa masa roślinna

2.

02 01 04

Odpady z tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)

3.

02 01 07

Odpady z gospodarki leśnej

4.

02 01 83

Odpady z upraw hydroponicznych

5.

02 02 03

Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa

6.

02 02 04

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

7.

02 03 04

Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa

8.

02 05 01

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania

9.

02 05 02

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

10.

02 06 01

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania

11.

02 06 03

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

12.

02 06 80

Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze

13.

03 01 01

Odpady kory i korka

14.

03 01 05

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04

15.

03 01 82

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

16.

03 03 01

Odpady z kory i drewna

17.

03 03 07

Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury

18.

03 03 08

Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone
do recyklingu

19.

07 02 13

Odpady z tworzyw sztucznych

20.

07 02 15

Odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 14

21.

07 02 80

Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy

22.

07 02 99

Inne niewymienione odpady

23.

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

24.

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

25.

15 01 03

Opakowania z drewna

26.

15 01 05

Opakowania wielomateriałowe

27.

15 01 07

Opakowania ze szkła

28.

15 01 09

Opakowania z tekstyliów

29.

16 01 03

Zużyte opony

30.

16 01 19

Tworzywa sztuczne

31.

16 03 06

Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80

32.

16 03 80

Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia

33.

16 80 01

Magnetyczne i optyczne nośniki informacji

34.

16 81 02

Odpady inne niż wymienione w 16 81 01

35.

16 82 02

Odpady inne niż wymienione w 16 82 01

36.

17 02 01

Drewno

37.

17 02 03

Tworzywa sztuczne

38.

17 03 80

Odpadowa papa

39.

19 05 01

Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych (drewno, tworzywa sztuczne itp.)

40.

19 05 02

Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego

41.

19 05 99

Inne niewymienione odpady

42.

19 08 01

Skratki

43.

19 08 02

Zawartość piaskowników

44.

19 08 05

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe

45.

19 08 09

Tłuszcze i mieszaniny olejów
z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

46.

19 08 99

Inne niewymienione odpady (odpady zawierające frakcje biodegradowalną)

47.

19 09 01

Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki

48.

19 12 01

Papier i tektura

49.

19 12 04

Tworzywa sztuczne i guma

50.

19 12 07

Drewno inne niż wymienione w 19 12 06

51.

19 12 08

Tekstylia

52.

19 12 10

Odpady palne (paliwa alternatywne)

53.

19 12 12

Inne odpady ( w tym zmieszane substancje i przedmioty) mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione 19 12 11)

54.

20 01 01

Papier i tektura

55.

20 01 02

Szkło

56.

20 01 08

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

57.

20 01 10

Odzież

58.

20 01 11

Tekstylia

59.

20 01 25

Oleje i tłuszcze jadalne

60.

20 01 28

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

61.

20 01 38

Drewno inne niż wymienione 20 01 37

62.

20 01 39

Tworzywa sztuczne

63.

20 01 40

Metale

64.

20 01 99

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

65.

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

66.

20 02 03

Inne odpady nieulegające biodegradacji

67.

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

68.

20 03 02

Odpady z targowisk (m.in. tworzywa sztuczne, papier)

69.

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

70.

20 03 99

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

Rodzaje odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne dopuszczonych do zbierania:

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Odpady niebezpieczne

1.

13 01 01*

Oleje hydrauliczne zawierające PCB

2.

13 01 09*

Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne

3.

13 01 10*

Mineralne oleje hydrauliczne nie zawierające związków chlorowcoorganicznych

4.

13 01 11*

Syntetyczne oleje hydrauliczne

5.

13 01 12*

Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji

6.

13 01 13*

Inne oleje hydrauliczne

7.

13 02 04*

Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne

8.

13 02 05*

Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych

9.

13 02 06*

Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

10.

13 02 07*

Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji

11.

13 02 08*

Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

12.

15 01 10*

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)

13.

15 01 11*

Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

14.

16 01 07*

Filtry olejowe

15.

16 01 13*

Płyny hamulcowe

16.

16 02 11*

Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC

17.

16 02 12*

Zużyte urządzenia zawierające wolny azbest

18.

16 02 13*

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

19.

16 02 15*

Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń

20.

16 06 01*

Baterie i akumulatory ołowiowe

21.

16 06 02*

Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe

22.

16 06 03*

Baterie zawierające rtęć

23.

16 06 06*

Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów

24.

16 81 01*

Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne

25.

16 82 01*

Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne

26.

19 12 06*

Drewno zawierające substancje niebezpieczne

27.

19 12 11*

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne

28.

20 01 13*

Rozpuszczalniki

29.

20 01 14*

Kwasy

30.

20 01 15*

Alkalia

31.

20 01 17*

Odczynniki fotograficzne

32.

20 01 21*

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

33.

20 01 23*

Urządzenia zawierające freony

34.

20 01 26*

Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

35.

20 01 27*

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

36.

20 01 29*

Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

37.

20 01 31*

Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

38.

20 01 33*

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

39.

20 01 35*

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

40.

20 01 37*

Drewno zawierające substancje niebezpieczne

Odpady inne niż niebezpieczne

1.

02 02 03

Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa

2.

02 02 04

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

3.

08 01 12

Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11

4.

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

5.

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

6.

15 01 03

Opakowania z drewna

7.

15 01 04

Opakowania z metali

8.

15 01 05

Opakowania wielomateriałowe

9.

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

10.

15 01 07

Opakowania ze szkła

11.

16 01 03

Zużyte opony

12.

16 02 14

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13

13.

16 02 16

Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15

14.

16 03 04

Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80

15.

16 06 04

Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)

16.

16 06 05

Inne baterie i akumulatory

17.

16 80 01

Magnetyczne i optyczne nośniki informacji

18.

16 81 02

Odpady inne niż wymienione w 16 81 01

19.

16 82 02

Odpady inne niż wymienione w 16 82 01

20.

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

21.

17 01 02

Gruz ceglany

22.

17 01 03

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

23.

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

24.

17 01 80

Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

25.

17 01 81

Odpady z remontów i przebudowy dróg

26.

17 01 82

Inne nie wymienione odpady

27.

17 02 01

Drewno

28.

17 02 02

Szkło

29.

17 02 03

Tworzywa sztuczne

30.

17 03 02

Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01

31.

17 03 80

Odpadowa papa

32.

17 04 01

Miedź, brąz, mosiądz

33.

17 04 02

Aluminium

34.

17 04 03

Ołów

35.

17 04 04

Cynk

36.

17 04 05

Żelazo i stal

37.

17 04 06

Cyna

38.

17 04 07

Mieszaniny metali

39.

17 05 04

Gleba i ziemia, w tym kamienie inne niż wymienione 17 05 03

40.

17 05 06

Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05

41.

17 05 08

Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07

42.

17 06 04

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

43.

17 08 02

Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

44.

17 09 04

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione
w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

45.

19 01 12

Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11

46.

19 01 16

Pyły z kotłów inne niż wymienione w 19 01 15

47.

19 01 18

Odpady z pirolizy odpadów inne niż wymienione w 19 01 17

48.

19 01 19

Piaski ze złóż fluidalnych

49.

19 01 99

Inne nie wymienione odpady

50.

19 09 04

Zużyty węgiel aktywny

51.

19 12 01

Papier i tektura

52.

19 12 02

Metale żelazne

53.

19 12 03

Metale nieżelazne

54.

19 12 04

Tworzywa sztuczne i guma

55.

19 12 05

Szkło

56.

19 12 07

Drewno inne niż wymienione w 19 12 06

57.

19 12 08

Tekstylia

58.

19 12 09

Minerały (np. piasek, kamienie)

59.

19 12 10

Odpady palne (paliwo alternatywne)

60.

19 12 12

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

61.

20 01 01

Papier i tektura

62.

20 01 02

Szkło

63.

20 01 08

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

64.

20 01 10

Odzież

65.

20 01 11

Tekstylia

66.

20 01 25

Oleje i tłuszcze jadalne

67.

20 01 28

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

68.

20 01 30

Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

69.

20 01 32

Leki inne niż wymienione w 20 01 31

70.

20 01 34

Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

71.

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

72.

20 01 38

Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

73.

20 01 39

Tworzywa sztuczne

74.

20 01 40

Metale

75.

20 01 41

Odpady z czyszczenia kominów (w tym zmiotki wentylacyjne)

76.

20 01 99

Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

77.

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

78.

20 02 02

Gleba i ziemia, w tym kamienie

79.

20 02 03

Inne odpady nie ulegające biodegradacji

80.

20 03 02

Odpady z targowisk

81.

20 03 03

Odpady z czyszczenia ulic i placów

82.

20 03 04

Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

83.

20 03 06

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

84.

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

85.

20 03 99

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

Copyright © 2015 Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Myślenicach. All rights reserved.