Technologia

ZUO Sp. z o.o. zarządza nowoczesnym Zakładem Zagospodarowania Odpadów, w którym zastosowano nowoczesne, sprawdzone i bezpieczne dla środowiska technologie przetwarzania odpadów.

W ramach Zakładu Zagospodarowania Odpadów funkcjonuje:
- regionalna instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych,
- instalacja do sortowania selektywnie zebranych odpadów,
- instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów
- demontaż odpadów wielkogabarytowych,
- składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

Instalacje spełniają wymagania najlepszych dostępnych technik BAT, a tym samym wymagania o których mowa w przepisach art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, w szczególności w zakresie:
1) stosowania substancji o małym potencjale zagrożeń;
2) efektywnego wykorzystania energii;
3) zapewnienia racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw;
4) stosowania technologii bezodpadowych i małoodpadowych i możliwość odzysku powstających materiałów;
5) niewielkiego zasięgu i wielkości emisji oraz ich rodzaju;
6) wykorzystania metod i procesów, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej;
7) wykorzystania postępu naukowo-technicznego.

Instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania oraz składowisko odpadów uzyskały status Instalacji Regionalnej.

Część mechaniczna Zakładu – sortownia – składa się z linii technologicznej do sortownia zmieszanych odpadów komunalnych oraz linii technologicznej do sortowania selektywnie zebranych odpadów.
Część biologiczna – kompostownia – przeznaczona jest do przetwarzania frakcji odpadów ulegających biodegradacji wydzielonej w części mechanicznej (sortowni) ze zmieszanych odpadów komunalnych, tzw. część biologiczna MBP. Ponadto jako odrębny proces prowadzone jest przetwarzanie odpadów na instalacji do przetwarzania odpadów selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów.

Copyright © 2015 Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Myślenicach. All rights reserved.