Władze Spółki

Na władze Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. składają się Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza oraz Zarząd.

Gmina Myślenice posiada 100 % udziałow Społki.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jego działalności. Rada Nadzorcza składa się z 3 członków powoływanych przez Zgromadzenie Wspólników. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres kadencji, która trwa trzy lata.

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, które nie zostały zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Umowy Spółki do kompetencji innych organów Spółki. Zarząd działa na podstawie przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Kodeksu Spółek Handlowych i postanowień Umowy Spółki.

Zgromadzenie wspólników
Gmina Myślenice

Rada Nadzorcza
Anita Kurdziel
Magdalena Kowalik
Grzegorz Chłuda

Zarząd Spółki
Prezes Zarządu - Jarosław Korabik

Copyright © 2015 Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Myślenicach. All rights reserved.